Jr. Hi Youth Group

Brad Hageman teaching.

February 14
Jr. Hi Youth Group
February 26
Jr. Hi: Movie Night